SPEAKER

During the day you will meet and hear speakers like Ola Rosling from Gapminder, Dona Hariri, lawyer and lecturer, Björn Häll Kellerman from the Federation of Young Mobility, and Nazir Haydarpour, Youth Leader in Right To Play. All speakers are presented here.

Ola Rosling, Grundare av organisationen Gapminder och en av författarna till boken Factfulness, som tillsammans med den erkände och framlidne Hans Rosling tagit sig an utmaningen – att ändra hela världens sätt att tänka. Gapminder jobbar för en faktabaserad världsbild och Ola Rosling har skapat flera av de presentationer som han och hans far rönt stora internationella framgångar med kring frågan: Ser världen ut som vi tror att den gör?

Ola Rosling

Founder of the organization Gapminder and one of the authors of the book Factfulness, who together with the acknowledged and deceased Hans Rosling has taken the challenge – changing the worlds way of thinking. Gapminder works for a fact-based worldview and Ola Rosling has created several presentations that he and his father made great international success with, all regarding the question: Does the world look like we think it does?

Sara Damber, Som en av Sveriges mest framstående och resultatinriktade sociala entreprenörer har Sara Damber arbetat 20 år för barnets rättigheter – först som grundare till Friends, därefter på Regeringskansliet, Arbetsförmedlingen, inom näringslivet där hon grundade Reach for Change tillsammans med Kinnevik – och nu senast som ledare för en utbildningsförvaltning i en av Sveriges 290 kommuner. Nu har hon startat upp Youth 2020.

Sara Damber

As one of Sweden’s most prominent and result-oriented social entrepreneurs, Sara Damber has worked for 20 years for childs rights – first as founder of Friends, then at the Government Offices, Employment Service, in the business community where she founded Reach for Change together with Kinnevik – and now most recently as leader of an educational administration in one of Sweden’s 290 municipalities. After one year, she chose to leave the municipality when local alt-right politics created an excessive value conflict for her. Now she has started Youth 2020.

Björn Häll Kellerman Björn är ordförande på Förbundet Unga Rörelsehindrade, brinner för miljö och jämlikhet och arbetar dagligen för att alla ska ha möjlighet att delta i samhället, bland annat genom att vara drivande i debatten om LSS. Björn har även varit biträdande borgarrådssekreterare och jobbat åt finansborgarrådet Karin Wanngård.

Björn Häll Kellerman

Björn is chairman of the Federation of Young People with Disabilities, he lives for the environment and equality and works daily for everyone to have the opportunity to participate in the society, inter alia/amongst other things by being the driving force in the debate about LSS. Björn has also served as Deputy Citizenship Secretary and worked for, Finance Council, Karin Wanngård.

Photo: Linnea Bengtsson
Daniel Lindvall Daniel Lindvall är fil dr i sociologi, tidigare kansliråd i regeringskansliets demokratienhet och tidigare huvudsekreterare i Demokratiutredningen. Daniel har skrivit boken “Folkstyret i rädslans tid”, 2017, tillsammans med Olle Wästberg som med stöd av Demokratiutredningens forskning analyserar och för fram tankar och förslag på hur demokratin kan reformeras.

Daniel Lindvall

Daniel Lindvall has a Ph.D. in Sociology, former Chancellor of the Government offices democracy unit and former chief secretary of Democratic Investigations. Daniel has written the book “Folkstyret i fængslets tid”, in 2017, together with Olle Wästberg, who, with the support of the Danish Democratic Research Research, analyzes and presents thoughts and suggestions on how democracy can be reformed.

Dona Hariri, Dona Hariri är jurist och har prisats för sitt arbete med att ge alla rätten till sina rättigheter. Dona arbetar med folkbildning som ett sätt att överbrygga glappet mellan rättssystemet och medborgare. Hon lyfter juridiken som ett demokratiskt verktyg och inte som ett maktmedel samt pratar om juristens roll som en del av civilsamhället. Foto: Johan W Avby

Dona Hariri

Dona Hariri is a lawyer and has been praised for her work to give everyone the right to their rights. She has started several initiatives that have changed the lives of many people. Dona works with education as a way to bridge the gap between the judicial system and citizens. She raises the law as a democratic tool, not as a power tool, and talks about the role of the lawyer as part of civil society.

Photo: Johan W Avby
Nazir Haydarpour, Nazir är ungdomsledare i Right To Play, och styrelseledamot i Ensamkommande Förbund Stockholm, själv kom han till Sverige 2015. Nazir läser teknikprogrammet på gymnasiet. Som ungdomsledare i Right To Play är Nazir med och ger möjligheter, praktik- och jobbtillfällen åt ensamkommande och nyanlända flyktingungdomar för att bli aktiva deltagare i det svenska samhället.

Nazir Haydarpour

Nazir is a youth leader in Right To Play, and a member of the board of the United Nations Association Stockholm. Nazir reads the technical program at high school. As a youth leader in Right To Play, Nazir is providing opportunities, internship and job opportunities for single and newly arrived refugee teenagers to become active participants in Swedish society, where sports offer natural meeting places for effective inclusion. Nazir himself came to Sweden in December 2015.

Fatemeh Khavari, Ung i Sverige

Fatemeh Khavari

Winner of the Grassroots Prize, a prize set in 2015 as a way to target the activists fighting for a better world. Fatemeh is also a spokeswoman for Young in Sweden who struggles to bring forth the unaccompanied youth speech, pay attention to their situation and make people listen.

Photo: Göran Segeholm
Soledad Piñero Misa, Soledad Piñero Misa, grundare av det sociala företaget Retoy som låter barn leka sig till en bättre värld och arbetar numera som Social Mission Manager för Ben & Jerry´s. Soledad blev utsedd till Årets Samhällsentreprenör 2013 av Veckans Affärer, och är en modig supertalang som driver förändringsarbete i såväl den politiska sfären, näringslivet som de ideella och offentliga sektorerna.

Soledad Piñero Misa

Soledad Piñero Misa, founder of the social company Retoy, which allows children to play their way to a better world and now works as the Social Mission Manager for Ben & Jerry’s. Soledad was nominated for the Years Social Entrepreneur in 2013 by Veckans Affärer, has worked with key actors in all sectors of society and is a brave talent that drives change management in both the political sphere, industry and the nonprofit and public sectors.

Yolanda Bohm, Yolanda Bohm är Spoken word-artist, transaktivist, och föreläsare som just nu är aktuell med sin poesidebut “Ikon” 2018. I Ikon får läsaren möta rasism, trånga kroppar och könsroller, kolonialism och svåra förluster, men också närhet, kärlek och transhumanistisk gemenskap. Yolanda kämpar för bland annat transpersoners rättigheter, och har varit vice ordförande för RFSL Ungdom.

Yolanda Bohm

Yolanda Bohm is a spoken word artist, trans-activist, and lecturer who is currently current with his poetry debut “Icon” 2018. In Icon, the reader can face racism, narrow bodies and gender roles, colonialism and severe losses, but also closeness, love and transhumanistic solidarity. Icon is described as a ruthless manifesto of freedom. Yolanda is fighting for, inter alia, transpersonal rights, and has been Vice President of RFSL Youth.

Olivia Björklund Dahlgren, Fatta

Olivia Björklund Dahlgren

Olivia Björklund Dahlgren is fighting against sexual violence and for consent. Vice Chairman of the Association Fatta. Studying law and working with the importance of dance for children’s development.