VAD VI GÖR

För att stärka barn och ungas inflytande, delaktighet och medbestämmande i samhället så arbetar vi på tre sätt: dels genom att föra samman olika aktörer och arenor som arbetar mot samma mål, dels genom att pusha fram och snabba på arbetet för att påverka system och i demokratiska processer samt även att specifikt stötta och accelerera nya samarbeten och initiativ som stärker unga – där behoven är som störst.

Toppmötet

Youth 2020 vill förstärka och snabba på arbetet att stärka ungas plats i demokratin. Det gör vi genom att påbörja en dialog med beslutsfattare och makthavare där unga framför förslag på, och får respons på, hur ungas inflytande och medbestämmande i samhället kan stärkas. Unga har identifierat, tagit fram och konkretiserat förslag som i längden, på ett långsiktigt och hållbart sätt inkluderar unga i demokratiska beslutsprocesser för att öka ungas inflytande och även medbestämmande i samhället.

Under toppmötet, i september 2019, framfördes dessa förslag för att gemensamt med beslutsfattarna och makthavarna utveckla dem, förankra dem och göra dem så genomförbara som möjligt. Under mötet togs handlingsplaner och arbetsgrupper fram som arbetade vidare med de förslag som bedömdes som mest relevanta – det fortsatta arbetet är det som kommer ge långsiktig påverkan. Handlingsplanerna förväntas leda till konkret förändring, och fungera som en stark skjuts framåt för ungas inflytande och medbestämmande.

Toppmötet och förberedelsearbetet samarrangerades med sex organisationer i rörelsen; Fanzingo, Right To Play, Järvaskolan, Tilia, Young Innovation Hub och Raoul Wallenberg Foundation. Det förverkligades genom en ledningsgrupp av unga representanter från dessa organisationer i samarbete med medarbetare på Hugo Stenbecks Stiftelse.

Hugo Stenbecks Stiftelse publicerade en öppen ansökan inom rörelsen Youth 2020 för organisationer att ansöka om en plats, för att medskapa och samarrangera dialogmötet och föreslå en representant. Ledningsgruppen valdes ut för att representera en bredd av olika perspektiv och erfarenheter hos unga.

Demokratifonden

Syftet med Demokratifonden är att stärka hållbarheten inom gräsrotssamarbeten och nya gemensamma initiativ för att stärka ungas plats, delaktighet och inflytande i demokratin – där behoven är som störst. Samarbeten är ofta resurskrävande men ger också ofta mångdubbel påverkan.

Bonniers familjestiftelse och Hugo Stenbecks Stiftelse gör gemensam sak och tillsammans valt ut sju initiativ av de som sökt stöd. Dessa initiativ arbetar alla på olika sätt för att genom kunskap och inkludering stärka ungas möjligheter i samhället, och de får alla finansiellt stöd och stöttning under ett år:

  • Folkets Husby får stöd för att stärka äldre tonåringar i Norra Järva att agera förebilder för yngre tonåringar i samma område genom ett fadderskapsprogram med fokus på utbildning, empowerment, relationsbyggande och normkritik i samarbete med Husby Ungdomsgård.
  • ”Sveriges röster” verkar för att unga ska kunna producera berättelser och göra sina unika röster hörda i offentligheten för att motverka fördomar och stereotypa föreställningar. ”Sveriges röster” drivs av Föreningen mediehuset Fanzingo i samarbete med bland annat Göthenburgo, föreningen Narrativet i Skellefteå, Kulturhuset Stadsteatern i Skärholmen och andra aktörer från Malmö till Haparanda.
  • Demokratibygget får stöd för att stärka ungas demokratiska kunskaper, förmågor och delaktighet. Genom en undervisningsmodell för högstadiet knyter Demokratibygget ihop skolans demokratiuppdrag, inklusive elevrådsarbetet, med aktiviteter inom kommunens ungdomsinflytandearbete. Det sker i ett samarbete med Farstavikens skola och Värmdö kommun.
  • Ungdom Mot Rasism får stöd för att stärka barns och ungdomars självständiga organisering samt deras inflytande i samhället genom ett mentorskapsprogram och ledarskapsutbildning samt antirasistisk gräsrotaktivism i samarbete med Rädda Barnens Ungdomsförbund.
  • Raoul Wallenberg Academy får stöd för att mobilisera och kompetensutveckla nästa generations ledare i frågor som rör demokrati och organisering genom ett mikrobidrag som ska delas ut till nystartade föreningar som främjar ungas delaktighet, i samarbete med Ungdomar.se, we_change och Fryshuset.
  • RFSL Ungdom får stöd för att med hjälp av samarbetspartners nå asylsökande hbtq-ungdomar i Migrationsverkets förvar, stärka ungdomarna att kunna tillvarata sina rättigheter samt att sprida deras röster till makthavare.
  • Flyktinggruppernas riksråd (FARR) får stöd för att i stor skala samla in asylsökande barns och ungas vittnesmål för att sprida kunskap om deras erfarenhet av asylprocessen i Sverige, i samarbete med Linköpings Universitet.

Med stöd av Hugo Stenbeck Stiftelse och Bonniers familjestiftelse