VAD VI VILL

Vi ser ett demokratiskt underskott för unga. Samhällsengagemanget är starkare bland unga än på länge. Samtidigt växer klyftor och utanförskap. Populism, faktaresistens, rasism, hat och rädslor färgar samhällsklimatet. Sverige befinner sig i en orolig omvärld. Ungas röster hörs inte. Var fjärde ung känner sig inte delaktig i samhället. Färre än tre av tio unga, uppger att unga har ganska eller mycket stora möjligheter att föra fram sina åsikter till de som bestämmer i kommunen. Unga är inte likvärdigt representerade i beslutande organ, och det är allt svårare att rekrytera och organisera unga. Samtidigt erfar vi ett bristande barnrätts- och ungdomsperspektiv hos många beslutsfattare.

Utan unga så är demokratin oförsäkrad för framtiden och utan ungas röster och deltagande så växer klyftor och utanförskap. I linje med EU:s ungdomspolitik så ser vi ett akut behov av att främja ungas delaktighet i samhället och stärka ungas egenmakt samt att överbrygga hinder som gör att vissa ungdomar kommer allt längre ifrån och att det utanförskapet riskeras att bli ett permanent utanförskap.

Vår vision

Youth 2020 syftar till att säkerställas ungas plats och inflytande i demokratin. Vår vision är att unga upplever sig som delaktiga i, kan och får påverka samhället, att det inte finns skillnader i inflytande och delaktighet mellan olika grupper av unga, att unga är representerade och organiserade, samt att beslut som tas utgår från ungas röst, behov och perspektiv.

Vi uppnår visionen genom att arbeta för att nå följande tre mål:

  1. Öka tilltron till egna förmågan genom en faktisk delaktighet hos unga – hos unga i risk för, eller är i, ett utanförskap där behoven är som störst (Individnivå)
  2. Bidra till att ungas engagemang kanaliseras och organiseras i demokratiska processer (föreningar, partier etc.) (Organisationsnivå)
  3. Stärka ungas röster och inflytande på lokal, regional och nationell nivå (Samhällsnivå)

Våra krav

7 juni 2018 samlade vi 100 demokratiaktivister och barnrättskämpar i olika generationer för att komma fram till vad som behöver göras för att stärka ungas plats i demokratin.

Utifrån mötet formades 6 krav:

  1. Förstärk barns och ungas inflytande och delaktighet
  2. Demokratisera skolan
  3. Främja ungas organisering
  4. Förstärk barnrätts- och ungdomsperspektivet
  5. Säkerställ att alla rättigheter gäller för alla
  6. Planera för långsiktighet

Enligt oss som samlades finns också ett stort behov av gränsöverskridande och pluralistiska mötesplatser och samarbeten för att arbeta med demokratifrågor för unga.

Youth 2030 movement

År 2020 är en viktig milstolpe för oss, och för Sverige. Då Barnkonventionen förväntas bli lag från 1 januari 2020 så står vi vid en viktig tidpunkt där våra demokratiska system, och vårt samhälle, behöver vara rustade inför, och ha verktyg för barns och ungas inflytande och delaktighet. Men vår kamp tar inte slut där. Vi tar sikte på barns och ungas inkludering i att förverkliga visionen för Agenda 2030.